urlop

Zarząd S.M. „Włodarzewska – Za Parkiem” informuje, że biuro Spółdzielni w dniach:
– 31 października 2018r. (środa) – będzie czynne w godzinach 8.00 – 16.00,
– 02 listopada 2018r. (piątek) będzie nieczynne (urlop).
Za utrudnienia przepraszamy.
Pilne sprawy prosimy zgłaszać do Ochrony Osiedla, nr tel. 22 823 69 52.

Urlop – godziny pracy biura Spółdzielni.

Zarząd S.M. „Włodarzewska – Za Parkiem” informuje,  że z powodu urlopu,
biuro Spółdzielni będzie czynne od dnia 16. 07. 2018 do  03. 08. 2018 roku
w następujących dniach:
–  poniedziałek:   godz.  8ºº   –  16ºº,
–  wtorek:             godz.  8ºº   –  12ºº,
–  środa:               godz. 11ºº  –  19ºº,
–  czwartek:         godz.   8ºº  –  12ºº,
–  piątek:              godz.   8ºº  –  12ºº.
Za utrudnienia przepraszamy.
Pilne sprawy prosimy zgłaszać do Ochrony Osiedla, tel. 22 823 69 52.

Z A W I A D O M I E N I E o XV walnym zgromadzeniu w dniu 19.06.2018r.

Zarzad Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska – Za Parkiem” w Warszawie działajac na podstawie art. 8 3 ust. 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych z pózniejszymi zmianami, oraz § 77 ust. 1 Statutu zwołuje,
a na podstawie § 78 ust. 1 Statutu uprzejmie zaprasza na XV Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej
„Włodarzewska – Za Parkiem” w Warszawie, które odbedzie sie 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 19.00
w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Brzechwy przy ul. Przy Parku 36 w Warszawie.

1. Otwarcie Zebrania przez przedstawiciela Rady Nadzorczej
2. Wybór Prezydium.
3. Stwierdzenie prawomocnosci Zgromadzenia i zdolnosci do podejmowania uchwał.
4. Przyjecie porzadku obrad.
5. Wybór komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
6. Przyjecie protokołu z XIV Walnego Zgromadzenia SM „Włodarzewska – Za Parkiem”
7. Sprawozdanie i wnioski Krajowej Rady Spółdzielczej z lustracji Spółdzielni
Mieszkaniowej „Włodarzewska – Za Parkiem”
za okres 2010 – 2016.
8. Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci Spółdzielni w 2017 roku,
9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalnosci w okresie 29 czerwca 2017 r. –
19 czerwca 2018 r.
10. Dyskusja
11. Podjecie uchwał w sprawach:
a) przyjecia sprawozdania Zarzadu z działalnosci Spółdzielni w 2017 roku,
b) przyjecia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnosci w okresie 29 czerwca 2017           r. – 19 czerwca 2018 r.
c) sprawozdania finansowego SM „Włodarzewska – Za Parkiem” za 2017 rok,
d) przeznaczenia srodków finansowych wynikajacych z GZM oraz zysków z
pozostałej działalnosci statutowej,
e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarzadu Pani Wandzie Mateusiak,
f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarzadu Pani BoBenie Michalskiej,
g) oznaczenia najwyBszej sumy zobowiazan jaka Spółdzielnia moBe zaciagnac w
2018 roku, bez kredytów i poByczek,
h) rozpatrzenia i przyjecia wniosków wynikajacych z protokołu polustracyjnego
Spółdzielni za lata 2010 – 2016,
i) w sprawie zmiany Statutu Spółdzielni,
j) w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
k) w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Wybory uzupełniajace do Rady Nadzorczej. Podjecie uchwały w przedmiotowej
sprawie.
13. Wolne wnioski.
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wioskowej.
15. Zakonczenie obrad.

Uwaga:
Materiały i projekty Uchwał objete porzadkiem obrad XV WZCz beda udostepnione do zapoznania sie członkom Spółdzielni
w biurze Spółdzielni, w godzinach pracy biura od dnia 04 czerwca 2018 roku. Członkowie maja prawo do zapoznania sie
z materiałami objetymi porzadkiem obrad XV Walnego Zgromadzenia Członków. W/w materiały beda dostepne równieB na
stronie internetowej Spółdzielni www.zaparkiem.pl

toneless

Informujemy, że w dniu 01 czerwca 2018 roku biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Pilne sprawy prosimy zgłaszać do Ochrony Osiedla tel. 22 823 69 52.

Zarząd Spółdzielni

I N F O R M A C J A dotycząca zmiany Statutu

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Włodarzewska – Za Parkiem” informuje, iż w związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie w dniu 9 września 2017 r. nałożony został na spółdzielnie mieszkaniowe obowiązek zmiany statutów w taki sposób, aby dostosować je do zmienionych przepisów ustawowych.

W związku z powyższym Zarząd Spółdzielni przygotował projekt zmian Statutu SM „Włodarzewska – Za Parkiem”, który poddany zostanie pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni, które odbędzie się 19 czerwca 2018 r. Procedura zmiany Statutu przewidziana jest pod postacią jednego głosowania nad tekstem jednolitym, a nie wielu głosowań nad każdym zmienianym paragrafem, tak aby posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbyło się sprawnie. Taki sposób głosowania powoduje jednak, że możliwe jest albo przyjęcie wszystkich proponowanych zmian, albo nie przyjęcie żadnej z nich.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni chciałyby, aby Państwo jako Członkowie Spółdzielni zadecydowali nie tylko o tym, czy dokonać zmiany Statutu, ale również mieli wpływ na to, jakie zmiany mają być poddane pod głosowanie. W związku z powyższym przygotowany przez Zarząd projekt zmiany Statutu umieszczony został na stronie internetowej Spółdzielni, a do dnia 15 maja 2018 r. mogą Państwo wnosić swoje propozycje lub uwagi dotyczące projektu.

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje, że wprowadzone nowelizacją zmiany obowiązywać będą Spółdzielnię, nawet w przypadku, gdyby Walne Zgromadzenie nie dokonało zmiany Statutu.

więcej informacji w zakładce aktualności

Zarząd Spółdzielni

Urlop

Zarząd Spółdzielni informuje, że z powodu urlopu biuro Spółdzielni w dniach
od 30 kwietnia do 04 maja 2018 roku będzie nieczynne.

Pilne sprawy prosimy zgłaszać do Ochrony Osiedla, tel. 22 823 69 52.

Zarząd Spółdzielni

(323) 753-2673

Zarząd S.M. „Włodarzewska – Za Parkiem” informuje, że biuro Spółdzielni  w dniu:

–   23 stycznia 2018r. ( wtorek )        –  będzie nieczynne,
–   25 stycznia 2018r. ( czwartek )    –  będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pilne sprawy prosimy zgłaszać do Ochrony Osiedla, tel. 22 823 69 52.

noninterventionalist

Informujemy, że w dniu 28 i 29 grudnia 2017 roku
biuro Spółdzielni będzie czynne w godz. 08.00 – 13.00.
Za utrudnienia przepraszamy.
Pilne sprawy prosimy zgłaszać do Ochrony Osiedla, tel. 22 823 69 52.

Zarząd Spółdzielni